ZUBEHÖR

Bubble Level

(K525i/K318i/K624i/K312i)

Throw Lever K

(K525i/K318i)

Parallax Spinner

(K318i)

Parallax Spinner

(K525i)

Parallax Spinner (diverse)

(K525i/K318i/K624i/K1050 MOAK)

Objektiv flip-up cover 24mm

(HELIA/K18i/K16i)

Objektiv flip-up cover 50mm

(HELIA/HELIA 3/K312i/K318i)

Objektiv flip-up cover 56mm

(HELIA/K624i/K525i)

Okular flip-up cover 43mm

(HELIA 3/K624i/K312i)

Okular flip-up cover 46mm

(HELIA/K1050/K16i/K525i/K318i)

Sonnenschutzblende 50mm

(HELIA/HELIA 3/K312i/K318i)

Sonnenschutzblende 56mm

(HELIA/K1050i FT/K525i/K624i)

Sonnenschutzblende 56mm (silber)

(K1050i FT)

Wabenfilter 24mm

(HELIA/K16i)

Wabenfilter 50mm

(HELIA/HELIA 3/K312i/K318i)

Wabenfilter 56mm

(HELIA/K525i/K624i/K1050)

Parallaxenrad

(K1050/K1050i FT)